Общи условия на договора за уеб хостинг на "СИ БОКС" ООД

Раздел I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Предмет на договора
Чл.1 Съгласно настоящите Общи условия и сключен в електронна форма (on-line) чрез сайта на “СИ БОКС” ООД или в писмена форма договор, “СИ БОКС” ООД, гр. София (наричан по-долу за краткост СИ БОКС) се задължава да осигури на ПОТРЕБИТЕЛЯ възможност да ползува дисково пространство върху сървър на СИ БОКС за разполагане на негови Интернет страници ("уеб хостинг"), както и да осигури Интернет връзка за пренос на информационни пакети между световната мрежа "Интернет" и Интернет страниците на ПОТРЕБИТЕЛЯ срещу възнаграждение, което последният се задължава да му заплати.

Раздел II
СРОК НА ДОГОВОРА


Влизане в сила и срок на договора
Чл.2 (1) Договорът между СИ БОКС и ПОТРЕБИТЕЛЯ се сключва за уговорен между страните срок, считано от датата на неговото подписване, респективно от датата на изразяване в електронна форма на съгласието на ПОТРЕБИТЕЛЯ с тези Общите условия. В последния случай електронното изявление на ПОТРЕБИТЕЛЯ се извършва чрез отбелязване в полето “Съгласен с Общите условия на СИ БОКС” и кликването на съответния виртуален бутон за извършване на регистрацията С това ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е съгласен с Общите условия, че ги приема безусловно и се задължава да ги спазва. За извършеното електронно изявление се съставя електронен документ, който се съхранява на носител в сървърите на СИ БОКС. При извършването на електронното изявление СИ БОКС съхранява в лог-файловете на своя сървър IP адреса на лицето, желаещо да ползува достъп до Интернет, както и всяка друга информация, необходима за неговото идентифициране и възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.
(2) В случай, че никоя от страните по договорa не се противопостави с изрично писмено волеизявление до другата страна поне тридесет дни преди изтичане срока на договора, същият продължава своето действие за неопределен срок.
(3) Договорът между СИ БОКС и ПОТРЕБИТЕЛЯ влиза в сила съгласно условията на ал.1 и от тази дата ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи възнаграждение, независимо от това на коя дата Интернет страниците на ПОТРЕБИТЕЛЯ бъдат реално разположени на сървъра на СИ БОКС. С подписване на договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че му е предоставена възможност да използува услугите - предмет на настоящия договор, включително да разположи свои Интернет страници на предоставеното от СИ БОКС дисково пространство.

Раздел III
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ


Права и задължения на СИ БОКС
Чл.3 (1) СИ БОКС е длъжен да осигури дисково пространство в обем, уговорен в сключения в писмена или електронна форма договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ, за разполагане на Интернет страниците на последния.
(2) В случай че нуждите на ПОТРЕБИТЕЛЯ надвишат осигуреното по предходната алинея дисково пространство, СИ БОКС може, но не е длъжен, да осигури допълнително дисково пространство срещу съответно допълнително възнаграждение.
(3) Счита се, че нуждите на ПОТРЕБИТЕЛЯ надвишават осигуреното дисково пространство в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ отправи изрично искане за осигуряване на допълнително дисково пространство до СИ БОКС или самостоятелно разположи върху сървъра ресурси, надхвърлящи пространството, посочено в ал.1 ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи възнаграждение за ползуване на допълнителното дисково пространство, считано от деня на неговото заемане.
Чл.4 (1) СИ БОКС се задължава да осигури уговорения в сключения в писмена или електронна форма договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ капацитет на Интернет връзката (Интернет трафик) към световната мрежа "Интернет", до уговорения в договора лимит.
(2) В случай на допълнително изразходван месечен Интернет трафик над лимита по предходната алинея, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи допълнително възнаграждение.
Чл.5 СИ БОКС е длъжен да осигури POP 3 виртуални кутии за електронна поща на ПОТРЕБИТЕЛЯ, чиито брой се уговоря в писмения договор с него.
Чл.6 (1) СИ БОКС предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ към датата на подписване на настоящия договор потребителско име и парола, чрез които ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава FTP достъп до сървъра на СИ БОКС, необходим за разполагане на негови Интернет страници и ресурси.
(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ използува предоставеният му от СИ БОКС FTP достъп и контролен панел за разполагане на Интернет страници и ресурси на сървъра и за тяхното администриране. СИ БОКС не е длъжен, но може да съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ за разполагане на негови Интернет страници и ресурси върху осигуреното дисково пространство върху сървъра.
(3) СИ БОКС няма задължения по настоящия договор относно изготвянето на Интернет страници на ПОТРЕБИТЕЛЯ, дизайна или програмирането им, нито отговаря за техническата възможност тези Интернет страници да бъдат разположени върху сървъра или за реалното им разполагане. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да използува различни програмни езици при изработване на Интернет страниците си, да пренасочва домейни и да създава субдомейни, да следи статистика на сайта си и пр. съгласно Тарифата за предоставяне на услуга "Уеб хостинг" на "СИ БОКС" ООД, която представлява неразделна част от договора между страните.
Чл.7 (1) Срещу допълнително възнаграждение СИ БОКС може да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ услуги, като регистриране и администриране на домейн, изработване на Интернет страници или предоставяне на консултации относно тяхното изготвяне.
(2) Услугите по ал.1 на този член се предоставят от СИ БОКС на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай, че страните са постигнали допълнително споразумение, указващо условията и дължимото възнаграждение в частта за изработка на интернет страници.
(3) Услугите по ал.1 на този член се предоставят от СИ БОКС на ПОТРЕБИТЕЛЯ при спазване условията на Wild West Domains, Inc. за регистрация на домейн имена публикувани тук / Wild West Domains, Inc. Domain Name Registration Agreement /.

Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ
Чл.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на СИ БОКС в срок всички дължими съгласно Тарифата възнаграждения в размерите, начините и в сроковете, уговорени от страните в писмения договор между тях.
Чл.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва предоставяните от СИ БОКС услуги единствено и само доколкото не нарушават нормите на приложимото право, общоприетите норми на морала, правилата на Интернет етиката и световната практика.
Чл.10 (1) При използване на предоставяните от СИ БОКС услуги, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да зарежда, съхранява, разпространява, използва или предава файлове, програми, изображение, звук или каквито и да било други материали и данни, нарушаващи чужди права на собственост, права на интелектуална собственост и всякакви други права и законни интереси, включително, но не само материали и данни с порнографско съдържание или съдържащи заплаха за физическата неприкосновеност на индивида.
(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да зарежда, съхранява, разпространява, използва или предава файлове, програми или каквито и да било други материали и данни, съдържащи компютърни вируси, програми за отдалечен достъп ("троянски коне") или материали и данни, насочени към преодоляване, компрометиране или затрудняване дейността на компютърни защитни програми, както и всякакви други защити.
(3) СИ БОКС има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани, разположени на сървъра на СИ БОКС или направени достояние на трети лица от ПОТРЕБИТЕЛЯ, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е разумно необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на СИ БОКС, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани по надлежния ред от компетентните държавни органи.
Чл. 11 (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да предоставя осигуреното от СИ БОКС дисково пространство на трети лица.
(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не предоставя и да не допусне предоставянето на трети лица на паролите за достъп до сървъра на СИ БОКС и носи пълна отговорност за запазването им в тайна.

Раздел IV
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ


Чл.12 (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да изготви своята страница в HTML формат. В зависимост от избрания пакет за уеб хостинг съгласно Тарифата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да има възможност да изготви страницата си и в друг посочен в Тарифата формат.
(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да пази копия на всички записани материали, включително файлове, скриптове, сървлети, програми и други, качени на неговите Интернет страници, разположени на сървъра на СИ БОКС.
Чл.13 (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ e длъжен да не разполага на своя Интернет страница файлове, програми, изображение, звук, текст или други материали и данни, нарушаващи права и законни интереси, посочени в чл.10 от Общите условия. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не изгражда в свои Интернет страници връзки към Интернет страници с такова съдържание.
(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не изгражда в своите Интернет страници връзки към други Интернет страници, с което нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права на трети лица, като права на собственост, права на интелектуална собственост, както и всякакви други права или законни интереси.
(3) СИ БОКС има право, но не и задължение, да изтрива, премахва и ограничава достъпа до Интернет страници и ресурси, разположени от Потребителя на сървъра на СИ БОКС, информация и материали, използвани или направени достояние на трети лица по какъвто и да било начин от Потребителя чрез използване на предоставяните от СИ БОКС услуги в нарушение на настоящия договор, закона, добрите нрави или Интернет етиката.

Раздел V
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА


Чл.14 СИ БОКС е длъжен да осигури и администрира виртуална пощенска система, включваща уговорения в писмения договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ брой POP3 електронни пощенски кутии с лимит от 1 GB дисково пространство за всяка от тях.

Раздел VI
ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА


Чл.15 (1) СИ БОКС не е длъжен, няма обективната възможност и не контролира:
1. съдържащите се на разположените върху сървъра Интернет страници на ПОТРЕБИТЕЛЯ файлове, програми, изображение, звук, текст, връзки или каквито и били други материали и съдържание,
2. информационните пакети, пренасяни чрез предоставяната от СИ БОКС услуга от, респ. към Интернет страница на ПОТРЕБИТЕЛЯ и тяхното съдържание,
3. връзките, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ изгражда в своите Интернет страници към други Интернет страници в интернет мрежата.
(2) При условие, че трети лица ангажират по какъвто и да е начин отговорността на СИ БОКС, като претендират обезщетяване на претърпени вреди и пропуснати ползи, намиращи се във връзка със съдържанието на разположените върху сървъра на СИ БОКС Интернет страници на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обезщети СИ БОКС и тези трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от това.
(3) Страните осъзнават възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката и при предоставяне на услугите, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на СИ БОКС. СИ БОКС не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ за вреди, причинени във връзка с предоставяните услуги, включително и услуги свързани с електронните изявления на ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен ако те са извършени с умисъл или груба небрежност.
Чл.16 (1) При ползуване на услугата "електронни поща" СИ БОКС не носи отговорност в случай на осъществено от трети лица нарушаване на конфиденциалността на предаваните съобщения, техния интегритет и автентичност, автентичността на изпращача и получателя, доколкото е положило всички разумни усилия за осигуряване на надеждност на използуваните системи и осъществените нарушения не се дължат на умисъл или груба небрежност от страна на СИ БОКС.
(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обезщети СИ БОКС и всяко трето лице за всички претъпени вреди и пропуснати ползи по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ, намиращи се във връзка с предоставената от СИ БОКС и използвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ услуга - електронна поща.
Чл.17 (1) СИ БОКС не носи отговорност във връзка със съдържанието на предаваните съобщения и с изпълнението на задължения, възникващи между ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица или между трети лица чрез предаване и получаване на съобщения, чрез извършване на електронна търговия или по какъвто и да било друг начин, при който се използуват предоставяните от СИ БОКС услуги по настоящия договор.
(2) Страните се съгласяват, че СИ БОКС не отговаря и ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще обезщетява СИ БОКС и трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи във връзка с осъществен неправомерен достъп на трети лица до сървърите на СИ БОКС в резултат на неизпълнения на задълженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ по чл. 11, ал. 2 на настоящия договор.
Чл.18 (1) В случай, че някоя/някои от клаузите, включени в настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителни, то това в никакъв случай няма да доведе до недействителност на други клаузи от Общите условия.
(2) Във всички случаи отговорността на СИ БОКС към ПОТРЕБИТЕЛЯ не може да надвишава стойността на заплащаното от ПОТРЕБИТЕЛЯ месечно абонаментно възнаграждение за предоставяната услуга уеб хостинг.

Раздел VII
ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОРА


Чл.19 (1) Договорът между СИ БОКС и ПОТРЕБИТЕЛЯ прекратява действието си освен в предвидени в закона случаи, още и:
1. с изтичането на неговия срок, в случай, че същият не е продължен за неопределен срок съгласно чл.2 ал.2;
2. с отправяне на 30-дневно писмено предизвестие за прекратяване от една от страните до другата. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати договора с по-малко предизвестие, прилага се чл.22, ал.1;
(2) СИ БОКС има право да развали договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ незабавно в случай на неизпълнение на което и да било от задълженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ по него.
Чл.20 (1) При прекратяване, включително разваляне на договора, СИ БОКС спира трафика между страницата на ПОТРЕБИТЕЛЯ и световната мрежа Интернет. След изтичане на една седмица от датата на прекратяване на договора СИ БОКС има право да спре FTP достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до сървъра на СИ БОКС и да изтрие от него Интернет страниците на ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително всички разположени на него файлове, програми, изображение, звук, текст, връзки или каквито и били други материали и съдържание.
(2) След изтичане на една седмица от датата на прекратяване на договора СИ БОКС има право да изтрие всички електронни пощенски кутии на ПОТРЕБИТЕЛЯ, разположени на неговия сървър, заедно с всички съдържащи се в тях съобщения.

Раздел VIII
САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ


Чл.21 (1) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ осъществява дейност в нарушение на законa и разпоредбите на приложимото законодателство във връзка с услугите или тяхното използване, сам извършва такива действия или допусне лица, на които е предоставил достъп до сървъра на СИ БОКС чрез паролите си за достъп да извършат такива действия, СИ БОКС може, без отправяне на предизвестие до ПОТРЕБИТЕЛЯ, да наложи временна санкция като преустанови предоставянето на услугите или промени качеството на предоставянето им (ограничаване на капацитета, трафик, протоколи и др.) спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ, без да разваля договора, докато последният отново започне да изпълнява точно задълженията си по договора.
(2) При закъснение в плащането на което и да било от възнагражденията с повече от 7 дни от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, СИ БОКС има право да преустанови предоставянето на услугите по настоящия договор до заплащане на дължимите суми.
(3) В случаите по предходните алинеи СИ БОКС има право на всички дължими по договора възнаграждения за срока на временно преустановяване на предоставянето на услугите и не отговаря за произтичащите от това претърпени вреди и пропуснати ползи от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Чл.22 (1) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати договора между страните без да спази предвидения срок на предизвестието, дължи на СИ БОКС обезщетение в двоен размер на месечното абонаментно възнаграждение.
(2) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ изпадне в забава с плащането на което и да било от възнагражденията, дължими на СИ БОКС по договора между страните във връзка с предоставяните от последния услуги, се начислява неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и два процента) върху просрочената сума за всеки ден забава.

Раздел IX
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ


Тълкувателни разпоредби
Чл.23 (1) "Уеб Хостинг" по смисъла на тези Общи условия означава: осигуряване на дисково пространство върху сървър на СИ БОКС за разполагане на Интернет страници на ПОТРЕБИТЕЛЯ, достъпни от Интернет чрез унифициран адрес (URL) по протокол HTTP 1.1.
(2) "Интернет страници" по смисъла на тези Общи условия означава: обособено място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP 1.1, и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
(3) "Домейн" по смисъла на този договор означава: име, представляващо низ от определени букви, регистрирано в нарочни регистри от оправомощени лица, посредством което се откриват и индивидуализират ресурси в глобалната интернет мрежа.
(4) "Връзка" по смисъла на настоящия договор означава: изведен на съответната Интернет страница адрес, улесняващ прехвърлянето на посетителите към други Интернет страници на ПОТРЕБИТЕЛЯ или към други Интернет страници в световната мрежа Интернет.

Приложимо право
Чл.24 По всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство, както и установената практика.

Спорове
Чл.25 Всички спорове между страните, свързани с настоящия договор и правата и задълженията, произтичащи от него, ще се решават между страните в дух на добра воля и взаимно разбирателство, а ако това се окаже невъзможно - от Арбитражния съд при Българската Търговско Промишлена Палата, съобразно с неговия правилник.
Конфиденциалност
Чл.26 (1) Страните декларират, че информацията станала им известна във връзка с договора помежду им е конфиденциална и се задължават да я пазят, като не я разпространяват или довеждат до знанието на трети лица.
(2) В случай на виновно неизпълнение на задълженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ по договора във връзка с плащане на дължимите възнаграждения или суми, както и при неизпълнение на други задължения от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, СИ БОКС се освобождава от задълженията си по предходната алинея.

Настоящите общи условия са приети със Заповед № 05 от 30.09.2005 г. на управителя на "СИ БОКС" ООД. В сила от 01.10.2005 г.


Текстът на настоящите Общи условия е обект на авторско право и не може да се използува, възпроизвежда, променя и пр. в цялост или в някоя част без изрично писмено разрешение на О.Р.А.К. Димитров, Петров и Ко. (www.orac.bg). За информация относно условията, моля да се обръщ ате към mail@orac.bg.

За да можете да използвате тази уеб страница, трябва да е позволен Javascript

Cbox.biz

Професионални хостинг услуги

Офис от 10:00 до 18:00 часа

телефон: 02.944.37.47
e-mail: info@cbox.biz

Поддръжка 24/7

телефон: 0886.226.446
e-mail: support@cbox.biz